Checklista för förbättrad elsäkerhet

  OK Åtg.

Är någon eller några av propparna heta (alltför varma att ta på)?

I så fall bör du minska det antal apparater som är anslutna över denna propp. Är proppen efter någon timme trots åtgärden fortfarande het, bör du rådfråga en elinstallatör.

   

Är propparna (eller automatsäkringarna) märkta så att du ser vilken del av bostaden respektive propp gäller för?

Bor du i hyreslägenhet är detta hyresvärdens ansvar. Om du bor i egen lägenhet eller villa, bör du (eller en elinstallatör) göra en lista över vilka proppar som leder vart.

   

Är propparna ordentligt iskruvade?

Gå igenom alla proppar och se till att ingen sitter löst. Dåligt iskruvade proppar kan medföra överhettning, vilket i sin tur kan orsaka bränder.

   

Löser propparna (eller automatsäkringarna) ofta ut?

Det är ett tecken på antingen överbelastning eller att det finns något fel i installationen eller i någon ansluten apparat. Har du många värmealstrande apparater anslutna, till exempel spis, tvättmaskin eller strykjärn, kan det vara orsaken till överbelastningen. Pröva med att fördela apparaterna på uttag med olika proppar eller använd inte alla apparater samtidigt. Hjälper inte detta bör du kontrollera om någon ansluten apparat eller dess sladd är skadad. Hittar du inte något fel bör du kontakta en fackman.

   

Fasta, synliga ledningar

Fasta, synliga ledningar är elledningar som är fästa utanpå golvsocklar, innertak, inner- och ytterväggar. Isoleringen på elledningar åldras med tiden och kan spricka sönder. Fasta, synliga elledningar kan även vara utsatta för yttre nötning.

   

Sladdar och apparater

Mängden av elektriska apparater och bristen på eluttag leder ofta till "sladdhärvor" som ger ett stökigt intryck och är ett vanligt irritationsmoment vid städning. Ofta försöker vi dölja dessa sladdar på mer eller mindre fiffiga sätt. Här gäller det att se upp!

   

Slår jordfelsbrytaren ifrån när du trycker på provknappen?

Om den inte slår ifrån, kontakta en elinstallatör för åtgärd. Om den felaktiga jordfelsbrytaren är portabel – kassera den. (Men komihåg att köpa en ny!)

   

Slår jordfelsbrytaren ifrån omedelbart efter återställning, utan att du vet orsaken?

Skruva ur alla proppar (eller slå ifrån alla automatsäkringar). Skruva sedan i propp förpropp. Om jordfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en propp, finns felet troligen i den del av elinstallationen som skyddas av just den proppen. Skruva ur proppen igen. Därefter kan du skruva i de övriga propparna. Om du inte kan hitta felet, kalla på en elinstallatör.

   

Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningarnas isolering?

Elledningarna kan i så fall vara farliga eller gamla och därför i behov av utbyte. Rådgör med en elinstallatör.

   

Är ledningarna placerade så att de utsätts för nötning eller annan yttre påverkan?

I så fall bör de kontrolleras ofta eller placeras annorlunda. Rådgör med en elinstallatör.

   

Är alla sladdar hela, med yttre isolering intakt ända in i apparaten, stickkontakten eller skarvuttaget?

Byt ut trasiga sladdar eller sladdar med ofullständig isolering.

   

Finns det apparater med trasiga höljen?

Reparera eller kassera de trasiga apparaterna.

   

Ligger någon sladd i kläm?

Se till så att inga sladdar har hamnat under till exempel en bokhylla eller i en dörröppning. Klämda sladdar är en säkerhetsrisk.

   

Eluttag

Av säkerhetsskäl ska alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt källare vara jordade (i mycket gamla kök kan det dock finnas enbart ojordade uttag). I samma rum får inte både jordade och ojordade uttag förekomma. Matplats kan ibland betraktas som ett separat rum, om det är väl avskilt från köket till exempel med en bardisk. Brist på uttag medför ökad användning av skarvsladdar och grenuttag som i sig kan utgöra ett problem.

   

Kommer någon sladd i kontakt med en het yta?

Hög värme kan skada sladdarnas isolering. Se därför till att inga lösa sladdar kommer i kontakt med till exempel elektriska värme-element, varma glödlampor, spisar, ugnar eller varmvattenledningar.

   

Ligger ledningar ihoprullade som "fågelbon"?

Den värme som avges från enstaka elledningar är normalt inget problem. Men i större knippen av strömförande sladdar kan värmen bli riskabelt hög. Undvik därför sladdhärvor och om du använder sladdvinda – se till att hela ledningen är utdragen.

   

Är alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt källare jordade?

Om inte, rådgör med en elinstallatör om lämpliga åtgärder.

   

Finns det både jordade och ojordade uttag i något rum?

Om det gör det bör du anlita en elinstallatör för att åtgärda felet.

   

Är eluttag i badrummet skyddade av jordfelsbrytare?

230 V vägguttag i bad- och duschrum ska enligt lag vara skyddade av en fast installerad jordfelsbrytare. Du känner igen den på kontrollknappen samt till- och frånknappen. Har du 230 V uttag i våtrum, men ingen jordfels-brytare – kontakta genast en elinstallatör! (110 V uttag för rakapparat behöver inte skyddas av jordfelsbrytare.)

   

Har du färre än tre uttagsställen per rum?

Har du bara ett eller två uttagsställen i normalstora rum hemma, lever din bostad inte upp till modern elstandard. Använder du många belysningsarmaturer och andra elektriska apparater, kan det vara en god idé att låta en elinstallatör installera ytterligare uttag.

   

Glappar anslutna stickkontakter?

I så fall kan det bero på att stickkontakterna eller vägguttagen är trasiga. Om du säkert vet hur man gör, byt den trasiga materielen. Anlita en fackman om du är det minsta tveksam om hur man går tillväga.

   

Finns det sprickor eller missfärgningar på eluttagens kåpor?

Om du säkert vet hur man gör, byt uttaget. (Kom ihåg att först stänga av strömmen!) Anlita en fackman om du är det minsta tveksamom hur man går tillväga.

   

Glödlampor

Glödlampor, framförallt halogenlampor och toppförspeglade lampor, blir ordentligt varma när de används. Värmen kan bli en brandfara om lamporna kommer i närheten av, eller i direkt beröring med, brännbart material.

   

Elektriska radiatorer

Många villor och fritidshus värms med direktverkande el. Om luftcirkulationen runt radiatorerna hindras kan temperaturen i radiatorn stiga och därmed utgöra en brandfara.

   

Har du heta glödlampor i närheten av brännbara textilier?

Se till att inte gardiner hänger för eller kommer i kontakt med lampor, och att sänglampor inte är monterade så lågt eller ostadigt att de kan komma i kontakt med eller falla ner bland sängkläderna.

   

Har du lampor som blinkar, eller som på annat sätt fungerar onormalt?

Orsaken kan vara "glappkontakt" i armaturen, vilket kan orsaka överhettning och brandfara. Åtgärda felet.

   

Använder du glödlampor med högre effekt än armaturens maxvärde?

Följden kan bli överhettning och brandfara. Byt till lampa som stämmer med tillverkarens anvisning på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av topp-förspegladelampor och halogenlampor.

   

Är dina elradiatorer placerade så att de har god ventilation?

Se till att luftväxlingen runt samtliga radiatorer är god. Ställ inte möbler direkt emot elradiatorn. Häng aldrig textilier direkt på radiatorn.

   
 

 

 

Hur gick det?

Om du har gått igenom hela checklistan har du fått en god bild av elsäkerheten i ditt hem. En del brister kanske du har kunnat åtgärda samtidigt som du gjorde kontrollen. Men om du har en del "åtgärdas"- punkter kvar, se till att de verkligen åtgärdas medan du har genomgången i färskt minne! Glömska och bekvämlighet är nämligen två av elsäkerhetens svåraste fiender. Spara gärna checklistan vid elcentralen och upprepa genomgången med jämna mellanrum. Då ökar sannolikheten för att ditt hem ska vara elsäkert även i framtiden!

Elsäkerhetsverket